Regulamin konkursu

Regulamin konkursu: Mikołajki z Jadłonomią po polsku

Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu “Mikołajki z Jadłonomią po polsku” (dalej: „Konkurs”) jest Marta Dymek-Boniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marta Dymek-Boniecka” z siedzibą we Wrocławiu (50-231), mieszczącą się przy ul. Trzebnickiej 64/12, posiadająca numer NIP: 8942969260 (dalej: „Organizator”).
 2. Organizator przeprowadza Konkurs w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Facebook”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zwanych w dalszej części Uczestnikami. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z ustalonymi jego zasadami. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają do udziału w Konkursie. 
 7. Celem Konkursu jest promocja książki „Jadłonomia po polsku”. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia Konkursu miały ukończone 18 lat, będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające swoje konto osobiste na portalu Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 
 4. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego na portalu Facebook.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, wyrażające wolę przystąpienia do Konkursu zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się i postępowania zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego postanowień bez zastrzeżeń oraz z zapoznaniem się z Polityką Prywatności (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki uczestnictwa określone w Regulaminie oraz umieszczenie nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz niezbędnych danych Laureata: imię i nazwisko, nazwa użytkownika na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Jadlonomia) celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie działania Organizatora poinformuj o tym Organizatora wyrażając swój sprzeciw lub nie bierz udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia (od 12:00) do dnia 8 grudnia (do 12:00) 2020 roku (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza pod postem Organizatora opublikowanego w serwisie społecznościowym Facebook na oficjalnym profilu bloga Jadłonomia (https://www.facebook.com/Jadlonomia) w dniu 6 grudnia 2020 roku o godzinie 12, w którym Uczestnik uzasadni kogo bliskiego i z jakiego powodu chciałby obdarować książką „Jadłonomia po polsku (dalej: „Zadanie Konkursowe”). 
 3. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej w Czasie Trwania Konkursu na oficjalnym profilu bloga Jadłonomia.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa. Komisja w szczególności ocenia wykonane Zadanie Konkursowe oraz wyłania 10 laureatów Konkursu. Komisja podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności czuwa nad prawidłowością przebiegu procedury konkursowej, wyłania laureatów Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym ustępie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach 
 5. Osoby, które wygrają Konkurs są Laureatami Konkursu.
 6. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej dzień po zakończeniu konkursu. Ogłoszenie Laureatów będzie miało miejsce pod postem informującym o konkursie na Facebooku Organizatora. 
 7. Osoba dodająca komentarz w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w ramach Pracy Konkursowej. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich polegające na zgłoszeniu Pracy Konkursowej, w tym także na zgłoszeniu Pracy Konkursowej, której nie jest twórcą lub do której nie posiada autorskich praw majątkowych.
 8. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu, regulacjami portalu społecznościowego Facebook; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym oraz prac naruszających prawa autorskie.
 9. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ma prawo zdyskwalifikować tego Uczestnika od udziału w Konkursie. Weryfikacja zachowania Uczestnika przez Organizatora może mieć miejsce nie tylko w trakcie trwania Konkursu, ale także w trakcie jego przygotowania i po jego zakończeniu, pod warunkiem, że zachowanie Uczestnika jest związane z Konkursem.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodami dla laureatów Konkursu, zwaną w dalszej części Regulaminu oddzielnie „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”, są:

10 książek kucharskich „Jadłonomia po polsku” (jedna książka dla jednego Laureata)

 1. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce najpóźniej dzień po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Jadlonomia). O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook w komentarzu pod postem z wynikami Konkursu oraz w wiadomości prywatnej.
 2. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przez Organizatora Konkursu pocztą lub kurierem.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia Nagród nieodebranych w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na inne cele Organizatora.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną nagrodę.
 5. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody. 
 6. Organizator podejmie wszelkie działania, aby dostarczyć Nagrody laureatom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika (brak odpowiedzi na wiadomości prywatne wysyłane przez Organizatora Laureatowi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub podanie przez Laureata błędnych danych adresowych oraz brak możliwości uzyskania poprawnych danych adresowych w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu).  

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie portal Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o wynikach Konkursu na swoim profilu na portalu Facebook, a dodatkowo Laureatów Konkursu poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach portalu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu (o ile taki adres będzie widoczny dla Organizatora w związku z ustawieniami prywatności danego Uczestnika Konkursu).
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im na portalu Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników na portalu Facebook;
 2. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta na portalu Facebook.

§ 7. Dane osobowe

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu tj. m.in. na potrzeby wyłonienia Laureatów Konkursu oraz zidentyfikowania Laureatów Konkursu, skontaktowania się z Laureatami Konkursu po rozstrzygnięciu, przyznania i przesłania laureatowi Konkursu Nagrody.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez administratora danych osobowych umieszczone są w Polityce Prywatności stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.. 

§ 8. Postanowienia dotyczące Regulaminu

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na podstronie www.jadlonomia.com z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony internetowej.

§ 9. Prawa autorskie

 1. W momencie opublikowania Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na oficjalnym fanpage’u Jadłonomii na Facebooku (https://www.facebook.com/Jadlonomia) oraz na Instagramie (https://www.instagram.com/jadlonomia);
 2. w zakresie rozpowszechniania –Pracy Konkursowej w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych.

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. W wypadku wystąpienia w okresie trwania Konkursu siły wyższej mającej wpływ na przeprowadzenie Konkursu w sposób częściowy lub całkowity, Organizator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odwołania Konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2020 roku.

Załącznik nr 1 Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Konkurs

Ponieważ podałaś/eś mi swoje dane osobowe zgłaszając swój udział w Konkursie, poniżej informuję co z nimi robię (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W razie pytań lub uwag proszę o kontakt z kontakt@jadlonomia.com

I. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Zakres danych osobowych jakie przetwarzam obejmuje informacje, które podajesz w zgłoszeniu konkursowym, czyli imię, nazwisko, nazwa użytkownika na portalu Facebook oraz adres email. Nie masz obowiązku podania danych, przy czym ich brak uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Mogę przetwarzać informacje na temat Twojego udziału w Konkursie (np. zajęte miejsce). 

Dane te są zbierane w celu organizacji, rozliczenia oraz realizacji Konkursu, a także w celach promocyjnych Organizatora.

Twoje dane osobowe będę przetwarzać również w celach promocyjnych Organizatora Konkursu, takich jak zaproszenie do udziału w organizowanych przez Organizatora wydarzeniach lub konkursach.

Podstawą prawną w zakresie związanym z Twoim uczestnictwem w Konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie promocji Organizatora, obrony przed ewentualnymi roszczeniami i w celach statystycznych – mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. archiwizacji z tym związanej, działam na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane jako Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Konkursu, a w celach promocyjnych (np. zaproszenie do udziału w innych organizowanych przez Organizatora wydarzeniach) do czasu rezygnacji przez Ciebie z przetwarzania danych w tym celu. 

Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu może zostać opublikowane w Internecie (na portalu społecznościowym Facebook lub na Instagramie), a w związku z tym być dostępne w tym medium bezterminowo.

Okres przetwarzania może jednak ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, w szczególności o terminy ich przedawnienia, sporów lub jeśli będą tego ode mnie wymagały przepisy prawa.

III. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora, partnerzy, doradcy lub audytorzy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Twoje dane mogą np. zostać przekazane dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, innym podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić Konkurs, w tym komunikację z uczestnikami lub wysyłkę Nagród (np. firmom kurierskim).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku opublikowania imienia i nazwiska Laureata Konkursu w Internecie (np. na portalach społecznościowych), katalog odbiorców tych danych będzie nieograniczony. 

Mogę też być zobowiązana – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub w celach podatkowych.

IV. Dane administratora danych

Marta Dymek-Boniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marta Dymek-Boniecka” z siedzibą we Wrocławiu (50-231), mieszczącą się przy ul. Trzebnickiej 64/12, posiadająca numer NIP: 8942969260 

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dostęp do danych – możesz zwrócić się do mnie o informację, jakie dane osobowe przetwarzam na Twój temat.

Sprostowanie danych – masz prawo do żądania sprostowania danych, które są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach, jeśli chcesz, aby dane zostały usunięte, RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśm ograniczyła swoje  działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.

Sprzeciw – w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się operacjom, które wykonuję, gdy opieram swoje przetwarzanie na prawnie uzasadnionym interesie. 

Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdę do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będę nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie.

Zawsze bez powodu możesz sprzeciwić się przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw – nie będę mogła już przetwarzać Twoich danych w tym celu.

Skarga do organu nadzorczego – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Listę lokalnych organów nadzorczych w UE wraz z ich danymi kontaktowymi możesz znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działam, zachęcam Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z kontakt@jadlonomia.com.

 

Wszystkie ciastka na tej stronie są zupełnie wegańskie!

Jadłonomia dba o Twoje dane i wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej (cookies techniczne). Dodatkowo prosimy Cię o zgodę na używanie cookies dla personalizacji treści i doskonalenia Jadlonomii (cookies analityczne). Więcej na ten temat możesz przeczytać w Polityce prywatności i cookies.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki, ale wyłączenie cookies technicznych może skutkować niepoprawnym funkcjonowaniem naszej strony.